Disclaimer

Deze website is eigendom van Gezinsbond vzw.

Contactgegevens

Gezinsbond vzw - Arduinkaai 16 - 1000 Brussel - Tel. 02-507.88.88

e-mail websites.afdelingen@gezinsbond.be

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, afbeeldingen, foto's, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Gezinsbond vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan. Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Gezinsbond vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. De Gezinsbond vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie. De website www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites bevatten hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze sites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.